Primaria Municipiului Bailesti
Acasa        Contact        Site map        Forum
Primaria
Primar
Viceprimar
Secretar general
Organigrama
Declaratii de avere si interese
Bugetul local
Bilant
Regulament de organizare si functionare
Proiecte cu finatare europeana
Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2023-2030
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bailesti pentru perioada 2021 - 2027

Consiliul Local
Componenta
Comisii de specialitate
Atributii
Hotarari
Procese verbale
Regulamentul de organizare si functionare
Declaratii de avere si interese

Functionari publici
Declaratii de avere si interese

Relatii cu publicul
Solicitari informatii de interes public
Achizitii publice
Lista documente de interes public si gestionate
Buletin informativ/Raport Legea 544/2001
Strategia nationala anticoruptie
Anunturi
Anunturi concurs
Prelucrarea datelor cu caracter personal

Accesibilitate
Accesibilitate web


Regulamentul de organizare si functionare

CAPITOLUL I
Constituirea Consiliului Local

Art. 1. - (1) Potrivit legii, in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor va avea loc sedinta de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declarati alesi, la sedinta de constituire a consiliului, se face de catre prefect, prin ordin. (2) Sedinta este legal constituita daca participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi. In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, peste 3 zile se va organiza o noua sedinta. In acest scop prefectul va emite un nou ordin de convocare. Daca nici de aceasta data nu se prezinta cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi de catre biroul electoral de circumscriptie, prefectul va face o noua convocare peste alte 3 zile, emitand in acest scop un nou ordin. (3) Daca nici la a treia convocare nu se prezinta cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la sedinta a consilierilor absenti. Daca absentele nu au la baza motive temeinice, determinate de: boala, care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea in strainatate in interes de serviciu; evenimente de forta majora, cum ar fi: inundatii sau alte catastrofe care au impiedicat deplasarea, deces in familie sau alte situatii similare, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declarati alesi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocari anterioare. (4) Inainte de emiterea ordinului prevazut la alin. (3) prefectul va verifica daca pe listele de candidati depuse de partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale ai caror consilieri declarati alesi au lipsit nemotivat mai sunt supleanti. In caz afirmativ, prin acelasi ordin se va dispune organizarea unei noi sedinte de constituire la care vor fi convocati supleantii. (5) Daca pe listele de candidati ale partidelor in cauza nu mai sunt supleanti sau acestia refuza la randul lor sa se prezinte la sedinta, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin. (3). Alegerile se vor organiza in conditiile Legii nr. 67/2004 privind alegerile locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului, si la acestea vor putea participa toate partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care au depus initial liste de candidati, precum si candidatii independenti care nu au fost declarati alesi la alegerile anterioare.

Art. 2. - La sedinta de constituire legal intrunita poate participa si primarul care a fost declarat ales, chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata.

Art. 3. - (1) Sedinta de constituire este deschisa de prefect sau de reprezentantul acestuia, care il invita pe cel mai in varsta dintre consilieri, precum si pe cei 2 asistenti ai acestuia sa preia conducerea lucrarilor sedintei. Asistenti ai presedintelui de varsta vor fi desemnati cei mai tineri consilieri. (2) Dupa preluarea conducerii sedintei se ia o pauza, in timpul careia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului alesilor locali, iar secretarul unitatii administrativteritoriale prezinta presedintelui de varsta si asistentilor acestuia dosarele consilierilor declarati alesi si pe cele ale supleantilor lor, asa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscriptie. Dosarele pot fi insotite de optiunile scrise ale consilierilor alesi care ocupa functii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier. (3) Daca primarul declarat ales a candidat si pentru functia de consilier si a obtinut mandatul, dosarul acestuia va fi insotit de optiunea scrisa pentru una dintre cele doua functii. (4) Prevederile alin. (3) se aplica numai in cazul in care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizata.

Art. 4. - (1) La reluarea lucrarilor consilierii declarati alesi vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de maini, o comisie de validare alcatuita din 5 consilieri locali. Numarul membrilor comisiei se stabileste prin vot deschis, la propunerea presedintelui de varsta. Comisia este aleasa pe intreaga durata a mandatului. (2) Desemnarea candidatilor pentru comisia de validare se face de catre grupurile de consilieri constituite potrivit art. 3 alin. (2). Numarul de locuri cuvenite fiecarui grup se determina in functie de numarul de mandate obtinute de grupul in cauza. (3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul majoritatii consilierilor prezenti la sedinta de constituire, iar rezultatul va fi consemnat in hotararea nr. 1.

Art. 5. - Comisia de validare a mandatelor alege din randul membrilor sai un presedinte si un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevazute la art. 4 alin. (3).

Art. 6. - (1) Dupa alegerea comisiei de validare se dispune o noua pauza, in timpul careia va fi examinata de catre comisie legalitatea alegerii fiecarui consilier, pe baza dosarelor prezentate de presedintele de varsta, si se elaboreaza propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. In acest scop se incheie un proces-verbal al carui model este prezentat in anexa nr. 1. (2) Daca primarul, al carui mandat a fost validat, a fost ales si consilier si opteaza pentru functia de primar sau daca consilierii care detin functii incompatibile opteaza in scris pentru renuntarea la functia de consilier, va fi examinat, in vederea validarii, dosarul supleantului, respectiv supleantilor de pe aceeasi lista, in ordinea in care cei in cauza au fost inscrisi pe lista de candidati. (3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusa de comisia de validare numai daca aceasta a constatat ca au fost incalcate conditiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau daca alegerea s-a facut prin frauda electorala constatata de catre biroul electoral, potrivit prevederilor Legii nr. 67/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Invalidarea mandatului se va propune si in cazurile prevazute la alin. (2). (4) Consilierii care lipsesc motivat de la sedinta de constituire pot fi validati sau invalidati in lipsa.

Art. 7. - (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordine alfabetica, prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta. Persoana al carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot. (2) Rezultatul validarii mandatelor se consemneaza in hotararea nr. 2 care se comunica de indata consilierilor care au absentat motivat.

Art. 8. - (1) Dupa validarea mandatelor a cel putin doua treimi din numarul de consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea urmatorului juramant: "Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna- credinta tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Bailesti, judetul Dolj. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!" (2) Juramantul se depune dupa urmatoarea procedura: secretarul municipiului va da citire juramantului, dupa care consilierii validati se vor prezenta, in ordine alfabetica, in fata unei mese special amenajate, pe care se afla un exemplar din Constitutie si Biblia. Consilierul va pune mana stanga atat pe Constitutie cat si, daca este cazul, pe Biblie, va pronunta cuvantul "jur", dupa care va semna juramantul de credinta, care va fi imprimat pe un formular special. (3) Juramantul se semneaza in doua exemplare. Un exemplar se pastreaza la dosarul de validare, iar al doilea se inmaneaza consilierului. (4) Consilierii care se declara atei sau care au o alta credinta decat cea crestina pot depune juramantul fara formula religioasa. In acest caz juramantul va fi imprimat pe formular fara aceasta formula. (5) Consilierii care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de drept, fapt care se consemneaza in procesul-verbal al sedintei. In acest caz se va supune validarii mandatul primului supleant de pe lista partidului poli- tic, aliantei politice sau aliantei electorale respective, daca pana la validarea mandatului partidele politice si aliantele politice confirma in scris apartenenta la partid a consilierului in cauza. (6) Dupa depunerea juramantului de catre cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului local presedintele de varsta declara consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constata prin hotararea nr. 3. (7) Dupa declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor in functie, li se elibereaza o legitimatie care atesta calitatea de membru al consiliului, semnata de primar. (8) Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calitatii lor de reprezentanti alesi ai municipiului Bailesti, pe care au dreptul sa il poarte pe intreaga durata a mandatului.

CAPITOLUL II
Organizarea consiliului
SECTIUNEA 1
Presedintele de sedinta

Art. 9. - (1) Dupa declararea consiliului local ca legal constituit se procedeaza la alegerea presedintelui de sedinta. Alegerea se face prin votul deschis al majoritatii consilierilor in functie. Durata mandatului presedintelui de sedinta nu poate fi mai mare de 3 luni. Acelasi consilier poate fi ales presedinte de sedinta cel mult de doua ori pe durata unui mandat. Mandatele nu pot fi consecutive. (2) Dupa alegerea presedintelui de sedinta acesta preia conducerea lucrarilor consiliului. (3) Rezultatul alegerii presedintelui de sedinta se consemneaza in hotararea nr. 4. (4) Hotararile nr. 1- 4 se semneaza de presedintele de varsta si de cei 2 asistenti ai acestuia si se contrasemneaza de secretar. Aceste hotarari au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputand forma obiectul unor actiuni in justitie.

Art. 10. - (1) Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale: a) conduce sedintele consiliului local; b) supune votului consilierilor proiectele de hotarari, asigura numararea voturilor si anunta rezultatul votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra si a abtinerilor; c) semneaza hotararile adoptate de consiliul local, chiar daca a votat impotriva adoptarii acestora, precum si procesul- verbal; d) asigura mentinerea ordinii si respectarea regulamentului de desfasurare a sedintelor; e) supune votului consilierilor orice problema care intra in competenta de solutionare a consiliului; f) aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute de statutul alesilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni. (2) Presedintele de sedinta indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament sau insarcinari date de consiliul local.

SECTIUNEA a 2-a
Alegerea viceprimarului

Art. 11. - (1) Consiliul local alege din randul membrilor sai pe viceprimar. Alegerea se face prin vot secret. (2) Propunerea de candidati pentru alegerea viceprimarului se face de catre grupurile de consilieri, de catre consilieri sau de catre primar. (3) Dupa inregistrarea candidaturilor se ia o pauza in timpul careia se completeaza buletinele de vot. (4) Exercitarea votului se face intr-o cabina special amenajata, putandu-se folosi, la alegere, una dintre urmatoarele modalitati: a) fiecare consilier primeste un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidatilor. Intrand in cabina, din lista candidatilor vor fi barate printr-o linie orizontala numele tuturor candidatilor pe care consilierul nu doreste sa ii aleaga. Pe buletin va ramane nebarat numele consilierului sau, dupa caz, al consilierilor pe care doreste sa il/sa ii aleaga votantul; b) pe buletinul de vot se scrie cuvantul "DA" in dreptul numelui/numelor celui/celor pe care doreste sa il/sa ii voteze; c) alte modalitati, la alegerea consiliului. (5) Este declarat viceprimar candidatul care a obtinut votul majoritatii consilierilor in functie. (6) In situatia in care nu s-a intrunit majoritatea prevazuta la alin. (5), se organizeaza un al doilea tur de scrutin, in aceeasi sedinta, la care vor participa candidatii situati pe primele doua locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obtinut cel mai mare numar de voturi.

Art. 12. - In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidatii care se afla in aceasta situatie. Va fi declarat ales candidatul care a obtinut cele mai multe voturi.

Art. 13. - Alegerea viceprimarului va fi consemnata in hotararea nr. 5 a consiliului local.

Art. 14. - Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. In cazul in care mandatul consiliului local inceteaza inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza de drept si mandatul viceprimarului, fara vreo alta formalitate.

SECTIUNEA a 3-a
Comisiile de specialitate

Art. 15. - (1) Dupa constituire consiliul local stabileste si organizeaza comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. (2) Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora si numarul de membri, care va fi intotdeauna impar, se stabilesc de catre consiliul local, in functie de specificul activitatii din fiecare unitate administrativ-teritoriala. (3) Principalele domenii de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate sunt prevazute in anexa nr. 2. (4) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.

Art. 16. - (1) Comisiile de specialitate lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor si iau hotarari cu votul majoritatii membrilor lor. (2) Comisia poate invita sa participe la sedintele sale specialisti din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia, in special de la unitatile aflate in subordinea consiliului. Au dreptul sa participe la sedintele comisiei si consilierii care au facut propunerile ce stau la baza lucrarilor comisiei. (3) Sedintele comisiei de specialitate sunt, de regula, publice. Comisia poate hotari ca la dezbaterile sale sa fie prezente si alte persoane interesate sau reprezentanti ai mass-media. (4) Comisia poate hotari ca unele sedinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sa se desfasoare cu usile inchise.

Art. 17. - (1) Numarul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti in fiecare comisie de specialitate se stabileste de catre consiliul local, in functie de ponderea acestora in cadrul consiliului. (2) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenti, de catre consiliu, avandu-se in vedere, de regula, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea. (3) In functie de numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de baza. Indemnizatia de sedinta se va achita numai pentru activitatea desfasurata in comisia de baza.

Art. 18. - Fiecare comisie de specialitate isi alege, prin votul deschis al majoritatii consilierilor ce o compun, cate un presedinte si cate un secretar.

Art. 19. - (1) Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale: a) analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local; b) se pronunta asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare; c) intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate, pe care le prezinta consiliului local. (2) Comisiile de specialitate indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari date prin hotarari ale consiliului local, daca acestea au legatura cu activitatea lor.

Art. 20. -(1) Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii principale: a) asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local si cu celelalte comisii; b) convoaca sedintele comisiei; c) conduce sedintele comisiei; d) propune ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca este necesar; e) participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce; f) sustine in sedintele de consiliu avizele formulate de comisie; g) anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar. (2) Presedintele comisiei indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei, prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

Art. 21. - (1) Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii principale: a) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei; b) numara voturile si il informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari si asupra rezultatului votarii; c) asigura redactarea avizelor si proceselor-verbale etc. (2) Secretarul comisiei indeplineste orice alte sarcini prevazute de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari stabilite de comisie sau de catre presedinte

Art. 22. - (1) Convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acesteia cu cel putin 3 zile inainte. (2) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme. (3) Participarea membrilor comisiei la sedintele acesteia este obligatorie. (4) In caz de absenta la sedinta comisiei de baza consilierului in cauza nu i se acorda indemnizatie de sedinta. Daca absentele continua, fara a fi motivate, presedintele comisiei poate aplica sanctiunile prevazute in competenta sa de Statutul alesilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sanctiuni statutare, inclusiv inlocuirea lui din comisie.

Art. 23. - Sedintele comisiilor de specialitate se desfasoara, de regula, inaintea sedintelor consiliului, atunci cand ordinea de zi a sedintei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotarari asupra carora i se solicita avizul.

Art. 24. - (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari sau a celorlalte probleme repartizate comisiei presedintele acesteia va desemna un consilier care va face in cadrul sedintei o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, daca aceasta nu este prezentata de initiator. (2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor si a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti. (3) Avizele intocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesara, atat amendamentele si propunerile acceptate, cat si cele respinse. (4) Avizul intocmit potrivit alin. (2) si (3) se prezinta secretarului unitatii administrativ-teritoriale, care se va ingriji de multiplicarea si difuzarea acestuia catre consilieri, o data cu ordinea de zi.

Art. 25. - Votul in comisii este, de regula, deschis. In anumite situatii comisia poate hotari ca votul sa fie secret,stabilind de la caz la caz si modalitatea de exprimare a acestuia

Art. 26. - (1) Lucrarile sedintelor comisiei se consemneaza, prin grija secretarului acesteia, intrun proces-verbal. Dupa incheierea sedintei procesul-verbal va fi semnat de catre presedintele si secretarul comisiei. (2) Presedintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale sedintelor sa fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la sedinta, cu exceptia proceselorverbale intocmite in sedintele ale caror lucrari s-au desfasurat cu usile inchise.

Art. 27. - Daca in urma dezbaterilor din sedinta consiliului local se impun modificari de fond in continutul proiectului,presedintele de sedinta poate hotari retrimiterea proiectului pentru reexaminare de catre comisia sau compartimentul de specialitate care a intocmit avizul, respectiv raportul.

Art. 28. - Activitatea comisiilor de specialitate poate fi verificata printr-o ancheta hotarata de consiliul local, la cererea a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.

Art. 29. - (1) Consiliul local poate hotari organizarea unor comisii speciale de analiza si verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului. (2) Componenta nominala a comisiilor prevazute la alin. (1), obiectivele si tematica activitatii acestora, perioada in care vor lucra si mandatul lor se stabilesc prin hotarare a consiliului local. (3) Comisia de ancheta va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de aceasta, raportul intocmit in urma analizelor si verificarilor efectuate. Raportul va cuprinde, daca este cazul,propuneri concrete de imbunatatire a activitatii in domeniul supus analizei sau verificarii.

Art. 30. (1) Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numarul si denumirea acestora, numarul membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri sau consilieri independenti, precum si componenta nominala a acestora se stabilesc prin hotararea nr. 6 a consiliului local. (2) Consilierii se pot constitui in grupuri, in functie de partidele sau aliantele politice pe ale caror liste au fost alesi, daca sunt in numar de cel putin 3. Consilierii care nu indeplinesc conditiile de mai sus, pot constitui un grup prin asociere. Grupul de consilieri este condus de un lider ales prin votul deschis al majoritatii membrilor grupului. Consilierii nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au intrunit numarul de voturi necesar pentru a intra in consiliu cu cel putin un consilier. In cazul fuzionarii, doua au mai multe partide, care sunt reprezentate in consiliu, sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

SECTIUNEA a 4-a
Alte dispozitii

Art. 31. - (1) Dupa preluarea conducerii lucrarilor consiliului de catre presedintele de sedinta se trece la ceremonia de depunere a juramantului de catre primar, daca procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizata. In acest scop judecatorul desemnat de presedintele judecatoriei care a validat mandatul prezinta in fata consiliului hotararea de validare. (2) Dupa prezentarea hotararii de validare primarul va depune juramantul prevazut la alin. (1) al art. 8, folosindu-se procedura stabilita in acelasi text.

Art. 32. - (1) Dupa depunerea juramantului primarul intra in exercitiul de drept al mandatului. (2) Pe timpul desfasurarii lucrarilor consiliului primarul este obligat sa poarte esarfa. Primarul va ocupa in sala de sedinte un loc distinct, separat de cel al presedintelui de sedinta. (3) Daca la lucrarile consiliului participa si prefectul sau reprezentantul sau, acestia vor ocupa, de asemenea, un loc distinct, separat de cel al presedintelui de sedinta.

Art. 33. - Primarul participa la sedintele consiliului si are dreptul sa isi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemneaza, in mod obligatoriu, in procesul-verbal de sedinta.

Art. 34. - (1) Secretarul municipiului participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului. Secretarului ii revin urmatoarele atributii principale privitoare la sedintele consiliului local: a) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie; b) asigura efectuarea lucrarilor de secretariat; c) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor; d) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta; e) informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local; f) asigura intocmirea stenogramei sau a procesului-verbal,pune la dispozitie consilierilor inaintea fiecarei sedinte procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiata a sedintei anterioare, asupra continutului carora solicita acordul consiliului; g) asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor,semnarea si stampilarea acestora; h) urmareste ca la deliberare si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilierii care se incadreaza in dispozitiile art. 46 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001. Il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri; i) prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale; j) contrasemneaza, in conditiile legii si ale prezentului regulament, hotararile consiliului local pe care le considera legale; k) poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local; l) acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu. Asemenea obligatii revin si aparatului propriu al consiliului local. (2) Secretarul indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor consiliului.

CAPITOLUL III
Functionarea consiliului local
SECTIUNEA 1
Desfasurarea sedintelor

Art. 35. - (1) Ordinea de zi a sedintelor consiliului local cuprinde proiecte de hotarari, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informari ale conducatorilor unitatilor subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaratiilor politice, intrebarilor,interpelarilor, petitiilor si altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este inscrisa in cuprinsul invitatiei de sedinta transmise consilierilor si se aduce la cunostinta locuitorilor prin massmedia sau prin orice alt mijloc de publicitate. (2) Proiectul ordinii de zi se intocmeste la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetatenilor. (3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobarii consiliului. (4) Proiectele de hotarari si celelalte probleme asupra carora urmeaza sa se delibereze se inscriu pe ordinea de zi numai daca sunt insotite de avizul comisiilor de specialitate carora le-au fost transmise in acest scop si de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consi- liului local. Raportul compartimentului de resort se intocmeste si se depune la secretarul unitatii administrativ-teritoriale, inainte de intocmirea avizului de catre comisia de specialitate, spre a putea fi avut in vedere de catre aceasta comisie.

Art. 36. - (1) Consilierii sunt obligati sa fie prezenti la lucrarile consiliului si sa isi inregistreze prezenta in evidenta tinuta de secretar. (2) Consilierul care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa comunice acest lucru primarului, presedintelui de sedinta sau secretarului.

Art. 37. - Daca in unitatea administrativ-teritoriala exista delegati satesti, acestia vor fi invitati in mod obligatoriu la sedintele consiliului in care se discuta aspecte ce intereseaza satul respectiv. Delegatul satesc va fi ascultat asupra problemei discutate si va vota. Votul sau are caracter consultativ.

Art. 38. - (1) Dezbaterea problemelor se face in ordinea stricta in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata. Dezbaterea incepe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare sau a problemei inscrise pe ordinea de zi, pe care o face initiatorul. Apoi se da cuvantul presedintelui comisiei de specialitate si, daca este cazul, sefului compartimentului care a intocmit raportul. (2) Dupa efectuarea prezentarilor prevazute la alin. (1) se trece la dezbateri. (3) Consilierii vor participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant. Presedintele de sedinta are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant, in functie de obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecarui vorbitor, precum si timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca in cuvantul sau sa se refere exclusiv la problema care formeaza obiectul dezbaterii. Presedintele de sedinta va urmari ca prezenta la dezbateri sa se faca din partea tuturor grupurilor de consilieri. In cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecarui grup de consilieri, in functie de marimea acestuia.

Art. 39. - (1) Presedintele de sedinta va permite oricand unui consilier sa raspunda intr-o problema de ordin personal sau atunci cand a fost nominalizat de un alt vorbitor. (2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care se cere cuvantul in probleme privitoare la regulament.

Art. 40. - Presedintele de sedinta sau presedintele oricarui grup de consilieri poate propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutia consiliului. Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului. Discutiile vor fi sistate daca propunerea a fost acceptata de majoritatea consilierilor.

Art. 41. - Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii de catre consilierii prezenti la sedinta, precum si dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sala.

Art. 42. - In cazul in care desfasurarea lucrarilor este perturbata, presedintele de sedinta poate intrerupe dezbaterile. El poate aplica sanctiunile stabilite de Statutul alesilor locali in competenta sa ori poate propune consiliului aplicarea de sanctiuni corespunzatoare.

Art. 43. - Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii putand formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului in ordinea formularii lor. Daca s-a adoptat textul initiatorului sau un amendament formulat ante- rior, celelalte se socotesc respinse fara a se mai supune votului.

SECTIUNEA a 2-a
Elaborarea proiectelor de hotarari

Art. 44. - (1) Dreptul la initiativa pentru proiectele de hotarari ale consiliului local apartine primarului si consilierilor, viceprimarului sau cetatenilor. (2) Proiectele de hotarari vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa. In acest scop secretarul unitatii administrativ-teritoriale si personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului vor acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate.

Art. 45. - (1) Proiectele de hotarari se inscriu pe ordinea de zi a sedintelor prin mentionarea titlului si a initiatorului. (2) Proiectele de hotarari se aduc la cunostinta consilierilor de indata, cu indicarea comisiilor carora le-au fost trimise spre avizare si cu invitatia de a formula si depune amendamente. (3) Operatiunile prevazute la alin. (2) se realizeaza prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

Art. 46. - (1) Proiectele de hotarari si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum si compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, in vederea intocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor si compartimentelor carora li se trimit materiale spre analiza se face de catre primar impreuna cu secretarul. (2) O data cu transmiterea proiectelor se va preciza si data de depunere a raportului si a avizului, avandu-se grija ca raportul sa poata fi trimis si comisiei de specialitate inainte de intocmirea de catre aceasta a avizului. (3) Initiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la sustinerea lor.

Art. 47. - (1) Dupa examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local intocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Daca se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente. (2) Avizul se transmite secretarului unitatii administrativ-teritoriale, care va dispune masurile corespunzatoare difuzarii lui catre primar si catre consilieri, cel mai tarziu o data cu invitatia pentru sedinta.

Art. 48. - Proiectele de hotarari si celelalte propuneri, insotite de avizul comisiei de specialitate si de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se inscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului in prima sedinta ordinara a acestuia.

SECTUINEA a 3-a
Procedura de vot

Art. 49. - (1) Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret. (2) Votul deschis se exprima public prin ridicarea mainii sau prin apel nominal. (3) Consiliul local hotaraste, la propunerea presedintelui de sedinta, ce modalitate de vot se va folosi, in afara de cazul in care prin lege sau regulament se stabileste o anumita modalitate.

Art. 50. - (1) Votarea prin apel nominal se desfasoara in modul urmator: presedintele explica obiectul votarii si sensul cuvintelor "pentru" si "contra". Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va da citire numelui si prenumelui fiecarui consilier,in ordinea alfabetica. Consilierul nominalizat se ridica si pronunta cuvantul "pentru" sau "contra", in functie de optiunea sa. (2) Dupa epuizarea listei votul se repeta prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur. (3) Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa, fara echivoc si fara putinta de interpretari diferite. Pentru exprimarea optiunii se vor folosi, de regula, cuvintele "da" sau "nu". (4) Buletinele de vot se introduc intr-o urna. La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevazute la alin. (2).

Art. 51.- (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot. (2) Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa, fara echivoc si fara putinta de interpretari diferite. Pentru exprimarea obtiunii se vor folosi, de regula, cuvintele da sau nu. (3) Buletinele de vot se introduc intr-o urna. La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata obtiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte la alin. (2).

Art. 52. - (1) Hotararile si alte propuneri se adopta cu votul majoritatii consilierilor prezenti, in afara de cazul in care, prin lege sau regulament, se dispune altfel. (2) Abtinerile se contabilizeaza la voturile "contra. (3) Daca in sala de sedinte nu este intrunit cvorumul legal, presedintele amana votarea pana la intrunirea acestuia.

Art. 53. - Consilierii au dreptul sa solicite ca in procesul-verbal sa se consemneze expres modul in care au votat,secretarul fiind obligat sa se conformeze.

Art. 54. - Proiectele de hotarari sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleiasi sedinte.

Art. 55. - (1) Pentru buna organizare a lucrarilor consiliului local, precum si pentru solutionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta isi va organiza un aparat permanent de lucru, format din 1-3 persoane dintre care, in mod obligatoriu, cel putin una va avea pregatire juridica. (2) Aparatul permanent de lucru se organizeaza potrivit unei organigrame si unui stat de functii proprii, aprobate de consiliul local, la propunerea presedintelui de sedinta.

Art. 56. - Incadrarea personalului din aparatul permanent de lucru se face pe baza de concurs sau examen, organizat in conditiile legii. Comisia de concurs se constituie prin hotararea consiliului local, acesta urmand sa faca si incadrarea persoanelor care au castigat concursul.

Art. 57. - Salarizarea personalului din aparatul permanent se face potrivit actelor normative in vigoare.

Art. 58. - (1) Daca nu este posibila angajarea in aparatul permanent de lucru a unui specialist cu pregatire juridica, consiliul local poate hotari ca apararea intereselor sale in fata instantelor de judecata sa se faca de un aparator ales, cheltuielile urmand sa fie suportate din bugetul local. (2) In situatiile prevazute la alin. (1) imputernicirea se semneaza de presedintele de sedinta.

Art. 59. - (1) Posturile din aparatul permanent de lucru al consiliului local nu se includ in numarul posturilor de functii publice. (2) Personalului din aparatul permanent al consiliului local nu i se aplica prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile ulterioare. (3) Personalul din aparatul permanent colaboreaza cu secretarul unitatii administrativteritoriale la pregatirea sedintelor consiliului, asigurarea documentarii si informarii consilierilor,intocmirea si difuzarea catre acestia a dosarelor de sedinta si a oricaror alte materiale.

CAPITOLUL IV
Intrebari, interpelari, petitii si informarea consilierilor locali

Art. 60. - (1) Consilierii pot adresa intrebari primarului,viceprimarului si secretarului unitatii administrativ-teritoriale, precum si sefilor compartimentelor din aparatul propriu al consiliului local sau ai serviciilor si unitatilor subordonate. (2) Prin intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut. (3) Cei intrebati vor raspunde, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la urmatoarea sedinta a consiliului.

Art. 61. - Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris, pana la urmatoarea sedinta a consiliului, sau oral, la proxima sedinta, potrivit solicitarii autorului interpelarii.

Art. 62. - (1) Consilierii pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizata sunt obligate sa i le furnizeze la termenul stabilit. (2) Informatiile pot fi cerute si comunicate in scris sau oral.

Art. 63. - (1) Orice cetatean are dreptul sa se adreseze cu petitii consiliului local. Acestea se inscriu intr-un registru special, sunt analizate si solutionate potrivit reglementarilor legale in vigoare. (2) Semestrial consiliul analizeaza modul de solutionare a petitiilor.

CAPITOLUL V
Dispozitii privind exercitarea mandatului de consilier
SECTIUNEA 1
Drepturile si obligatiile consilierilor locali

Art. 64. - Dupa validarea alegerilor consilierului i se elibereaza legitimatia de consilier, precum si semnul distinctiv prevazut de Statutul alesilor locali.

Art. 65. - (1) Pentru participarea la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate consilierul primeste o indemnizatie de sedinta in cuantumul si in conditiile stabilite de lege. (2) Consilierul are dreptul, dupa caz, la diurna de deplasare si plata cheltuielilor de transport si de cazare pentru activitatile prilejuite de exercitarea mandatului.

Art. 66. - Schimbarile survenite in activitatea consilierului, in timpul exercitarii mandatului, se aduc la cunostinta consiliului local in cel mult 10 zile de la data producerii acestora.

Art. 67. - (1) Participarea consilierilor la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate este obligatorie. (2) Consilierul nu poate lipsi de la sedintele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care face parte, decat in cazul in care a obtinut aprobarea consiliului, respectiv a presedintelui comisiei, daca are motive temeinice.

Art. 68. - Consilierul local care absenteaza nemotivat la doua sedinte consecutive va fi sanctionat, potrivit prevederilor Statutului alesilor locali.

Art. 69. (1) Consilierul local poate demisiona prin cerere scrisa adresata consiliului. Solutionarea cererii se va face in conditiile si cu procedura stabilite de Statutul alesilor locali. (2) Alesii locali au dreptul de initiativa in promovarea actelor administrative, individual sau in grup. (3) Pentru participarea la lucrarile consiliului si ale consiliilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizatie de 5% din indemnizatialunara a primarului, de sedinta, dar nu mai mult de o sedinta ordinara de consiliu si 1-2 sedinte de comisii de specialitate pe luna. (4) Consilierii si delegatul satesc care participa la sedintele de consiliu organizate in timpul programului de lucru, se considera invoiti de drept, fara a le fi afectat salariul si celelalte drepturi ce le revin, de la locul de munca. (5) Expirarea mandatului delegatului satesc are loc inainte de termen si atunci cand adunarea sateasca hotaraste eliberarea din functie si alegerea unei alte persoane in aceasta functie. (6) Consilierii locali beneficiaza de plata cursurilor de pregatire, formare si perfectionare, organizate de institutii specializate in decursul mandatului. (7) Alesii locali au dreptul de a avea acces la orice informatie de interes public. (8) Alesii locali au indatorirea de a reprezenta cu buna credinta si fidelitate, cetatenii municipiului ce i-au ales, sa respecte Constitutia si legile tarii, precum si Regulamentul Consiliului. (9) Alesii locali sunt obligati la probitate si discretie profesionala, sa dea dovada de cinste si corectitudine. Este interzis sa ceara pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje. (10) Alesii locali sunt obligati de a aduce la cunostinta cetatenilor toate actele si faptele administrativece intereseaza colectivitatea locala. De asemenea, sunt obligati sa organizeze periodic, cel putin odata pe trimestru, intalniri cu cetatenii, sa acorde audiente si sa prezinte in Consiliul Local, o informare priind problemele ridicate la intalnirea cu cetatenii. (11) Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

SECTIUNEA a 2-a Sanctiuni

Art. 70. - (1) Incalcarea de catre consilieri a obligatiilor ce le revin in exercitarea mandatului constituie abatere si se sanctioneaza potrivit prevederilor Statutului alesilor locali si ale prezentului regulament. (2) La aplicarea sanctiunilor se va tine seama de gravitatea abaterii, frecventa acesteia si conditiile producerii ei.

Art. 71. - (1) In exercitarea atributiilor ce-i revin cu privire la mentinerea ordinii si respectarea regulamentului in timpul sedintei consiliului presedintele de sedinta poate aplica una dintre urmatoarele sanctiuni: a) avertismentul; b) chemarea la ordine; c) retragerea cuvantului; d) eliminarea din sala de sedinta. (2) Eliminarea din sala de sedinta echivaleaza cu absenta nemotivata.

Art. 72. - (1) Consiliul local poate hotari cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai aplicarea urmatoarelor sanctiuni consilierilor locali care, in exercitarea mandatului, au savarsit abateri de la prevederile legii si ale prezentului regulament: a) interzicerea de a participa la lucrarile urmatoarei sedinte a consiliului; b) excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate; c) retragerea indemnizatiei de sedinta, pentru 1-2 sedinte. (2) Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) cazul se va transmite comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate si aspectele juridice, aceasta prezentand un raport intocmit pe baza cercetarilor efectuate, inclusiv a explicatiilor furnizate de cel in cauza.

Art. 73. - Pe perioada sanctionarii consilierii in cauza nu sunt luati in calcul la stabilirea cvorumului de lucru.

Art. 74. - Interzicerea participarii la urmatoarea sedinta a consiliului, precum si excluderea de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate au drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respectiva.

Art. 75. - Excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate nu poate depasi doua luni.

Art. 76. (1) Pentru mentinerea ordinii in sedintele comisiilor de specialitate presedintii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinta. Acestia pot aplica sanctiunile prevazute la

art. 71 alin. (1). (2) Consilierii raspund in conditiile legii, administrativ, civil sau penal, dupa caz, pentru faptele savarsite in exercitare atributiilor ce le revin. Raspunderea poate fi in nume propriu , precum si solidar pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului. (3) Incalcarea prevederilor Legii 215/2001 si ale Regulamentului de organizare si functionare a consiliului, atrage aplicarea urmatoarelor sanctiuni pentru domnii consilieri: a) avertisment; b) chemare la ordine; c) retragerea cuvantului; d) eliminarea din sala de sedinta; e) excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate; f) retragerea indemnizatiei de sedinta pentru 1-2 sedinte. Sanctiunile de la literele a-d se aplica de catre presedintele de sedinta, iar cele de la literele g si f de catre consiliu, prin hotarare. (4) Pentru aplicarea sanctiunii prevazuta la litera e, cazul se va transmite comisiei de specialitate juridica, aceasta prezentand un raport intocmit pe baza cercetarilor efectuate ,inclusiv a explicatiilor furnizate de cel in cauza. (5) La prima abatere, presedintele de sedinta atrage atentia consilierului in culpa si il invita sa respecte regulamentul. Consilierii care nesocotesc avertismentul si invitatia presedintelui si continua sa se abata de la regulament, precum si cei care incalca in mod grav, chiar pentru prima data dispozitiile regulamentului, vor fi chemati la ordine, care se inscrie in procesul verbal de sedinta. Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de catre presedinte sa isi retraga sau sa explice cuvantul ori expresiile care au generat incidentul si care ar atrage aplicarea sanctiunii. Daca expresia intrebuintata a fost retrasa, ori daca explicatiile date sunt apreciate de presedinte ca satisfacatoare, sanctiunea nu se mai aplica. In cazul in care dupa chemarea la ordine un consilier continua sa se abata de la regulament, presedintele ii va retrage cuvantul, iar daca persista, il va elimina din sala, eliminarea echivaland cu absenta nemotivata de la sedinta. (6) In cazul unor abateri grave savarsite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sanctiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate. Gravitatea abaterii va fi stabilita de comisia juridica, in cel mult 10 zile de la sesizare. Excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate, nu poate depasi doua sedinte consecutive. (7) Excluderea de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate, are drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respectiva. In caz de opunere, interzicerea participarii la sedite se executa cu ajutorul fortei publice puse la dispozitia presedintelui. Sanctiunile ce se aplica prin hotarare a consiliului, trebuie sa fie adoptate cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie. Pe perioada aplicarii sanctiunii, consilierii in cauza sunt scosi din cvorumul de lucru. Pentru mentinerea ordinii in sedintele comisiilor de specialitate, presedintii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinta, putand aplica sanctiunile mentionate. (8) Consilierii locali nu pot lua parte la dezbaterea si adoptarea de hotarari daca au un interes personal in problema supusa dezbaterii. In situtia aratata, consilierii sunt rugati sa anunte, la inceputul dezbaterilor, interesul personal pe care il au in problema respectiva. Anuntarea interesului personal si abtinerea de la vot se consemneaza in mod obligatoriu in procesul verbal al sedintei. (9) Consilieriilocali au obligatia sa reactualizeze declaratia privind interesele personale la inceputul fiecarui an, dar nu mai tarziu de 1 februarie, daca au intervenit modificari semnificative fata de declaratia anterioara. Nedepunerea declaratiei privind interesele personale in termenul mentionat, atrage suspendarea de drept a mandatului, pana la depunerea declaratiei. Refuzul depunerii declaratiei privind interesele personale, atrage incetarea de drept a mandatului. Suspendarea sau incetarea mandarului se constata prin hotarare de consiliu. (10) Cadourile si orice beneficii materiale nedeclarate sunt supuse confiscarii Fapta consilierilor locali de a face declaratii privind interesele personale, care nu corespund adevarului, constituie infractiunea de fals in declaratii si se pedepseste conform Codului Penal.

ANEXA Nr. 2
DOMENIILE DE ACTIVITATE
in care se pot organiza comisii de specialitate

Agricultura
Activitati economico-financiare
Activitati social-culturale, culte
Invatamant, sanatate si familie
Amenajarea teritoriului si urbanism
Munca si protectie sociala
Protectie copii, tineret si sport
Protectie mediu si turism
Juridica si de disciplina
Validare

NOTA: In functie de specificul activitatii si de numarul consilierilor, consiliul poate hotari sa se organizeze comisii de specialitate si in alte domenii de activitate sau o comisie sa aiba in obiectul de activitate doua sau mai multe domenii.


Orasul Bailesti
Asezare geografica
Festivitati locale
Personalitati
Turism si imprejurimi
Galerii Foto

Registrul Agricol
Vanzare-cumparare terenuri agricole

Urbanism
Anunturi urbanism
Regulament urbanism
Situatie asfaltare strazi

Impozite si Taxe
Comunicari
Lista documente, formulare tip şi acte necesare

Stare Civila
Publicatii casatorii

Asistenta Sociala
Anunturi
Activitatea proprie
Alti furnizori de servicii sociale in Municipiul Bailesti

Mediu si ISU
Anunturi si comunicari

Transparenta
Monitorul Oficial Local
Dezbateri publice
Grila salarizare
Grila salarizare 09 2019
Grila salarizare 03 2020
Grila salarizare Politia Locala
Consilii consultative cetatenesti


© 2010 - 2019 Primaria Municipiului Bailesti si Consiliul Local Bailesti
Toate drepturile rezervate